Kamis, 04 Agustus 2011

contoh soal agama


Bab:7
A.pilihan ganda
1.surat al-im ron tergolongan ayat…
a.makiyah                                   c.suci                            e..syamsiyah
b.madaniyah                               d.ALLAH

2.surat al-imron turun stelah terjadinya perang…
a.badar                                       c.madinah                    e.uhud
b.khandak                                  d.mekkah

3.lafal ﻋﻨﻬﻡ   mengandung bacaan…
a.ikhfa                                       c.iklab                        e.idghom bighunnah
b.idghom bilaghunnah              d.idhar

4.bedrdasarkan surat Al-imrom 159, akhlak rosul terhadap musuh-musuhnya adalah…
a.kasar                                       c.pemarah                e. penyantun
b.lemah lembut                         d.sombong

5.karena sahabat banyak tidak patuh terhadap rosul, perang uhud pun mengalami…
a.kemenangan                        c.kekalahan               e.kemaluan
b.keberjhasilan                       d.keserakahan

6.surat as-syuro ayat 38 menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang…
a.beriman                              c.munafik                 e.serakah
b.kafir                                    d.muslim

7. arti  lafal ﺸﻭﺭ   adalah…
a.musyawarah                           c.berlomba-lomba            e.menangis
b.berusaha                                 d.berdialog

8.lafal ﻤﹻﻤﳲا merupakan bacaan…
a.gunnah                                    c.mad arid lissukun        e.idhar
b.mad jais                                  d.mad iwad

9.surat al-imron dan al-baqaroh di sebut sebagai…
a.pembuka surat                       c.pertama                        e.peringatan
b. az- zahrawani                       d.al-quran

10.secara khusus, surah al-imron 159 tidak memiliki…
a.arti                                      c.sebab-sebab                   e. harokat
b.makna                                 d.asbabun nuzul

B.essay
1.apa yang  di maksud musyawarah menurut istilah!
2.jelaskan maksud  musyawarah jika di lihat dari arti syawaro!
3.jelaskan maksud dari kata-kata bahwa “pihak yang bermusayawarah hendaknya seperti lebah”!
4.sebutkan minimal 2 mamfaat musyawarah!
5.apa yang terjadi apabila musyawarah di abaikan?Bab:8
A.pilihan ganda
1.hukum beriman kepada malaikat adalah…
a.fardhu a`in                     c.haram                     e.a dan b benar
b.makruh                          d.sunnah

2.yang di maksud tentara tuhanmu,pada surah al mudatsir ayat 31 adalah…
a.nabi                              c.rosul                       e.iblis
b.malaikat                       d.manusia  

3.salah satu  fungsi malaikat adalah…
a.selalu berzikir                   c.membantu umat islam                   e.a dan c benar
b.menjauhi maksiat             d.berbuat amal  baik

4.surah yang berisi tugas malaikat mikail adalah…
a.al-qodar:23                       c.qoff:18                                   e. ar-rohman:103
b.al-baqoroh:2                    d.al-baqoroh:298

5.malaikat yang meniup sangkakala adalah…
a.jibril                               c.isroil                              e.atid
b.nakir                              d.isrofil

6.malaikat yang bertugas bersama malaikat munkar adalah…
a.jibril                               c.isroil                              e.atid
b.nakir                              d.isrofil


7.sifat patuh dan tunduk malaikat terdapat pada  surah…
a.at-tahrim:6                     c.al-baqoroh:3                e.al-mudatsir
b.qaff:18                           d.al-baqoroh:30

8.jumlah malikat  hanya di ketahui oleh ALLAHSWT, seperti pada surah…
a.at-tahrim:6                     c.al-baqoroh:3                e.al-mudatsir
b.qaff:18                           d.al-baqoroh:30

9.malaikat yang bertugas mencatak amal buruk adalah…
a.jibril                               c.isroil                              e.atid
b.nakir                              d.isrofil

10.tugas malaikat yang sudah berakhir setelah wafatnya nabi Muhammad SAW, adalah…
a.jibril                               c.isroil                              e.atid
b.nakir                              d.isrofil

B.ESSAI
1.jelaskan beriman kepada malalikat yang berupa sikap mental !
2.apakah funnsi pokok malaikat?
3.sebutkan apa saja yang menjadi perbedaan antara malaikat dan manusia!
4.jelaskan fungsi iman kepada malaikat!
5.malaikat merupakan mahluk gaib, jelaskan!Kunci jawaban pilihan ganda:

Bab:7
1.b
2.e
3.d
4.b
5.c

6.a
7.a
8.a
9.b
10.d

Bab:8

1.a

2.b
3.c
4.d
5.d
6.b
7.a
8.e
9.e
10.a


Kunci jawaban essai
Bab:7
1.menurut istilah musyawarah adalah berunding antara seseorang dengan orang lain, antara 1 golongan dengan golongan lain mengenal suatu masalah atau memiliki satu masalah dengan maksud mengambil kesepakatan bersama.
2.musyawarah asal kata dari syawaro yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah.pihak bermusyawarah bagai lebah dan madu sebagai kesepakatan.
3.maksudnya yaitu, lebah mahluk yang disiplin, memiliki kerja sama yang mengagumkan,kemana pun hinggap tak pernah mengganggu.dan mestinya orang yang bermusyawarah seperti lebah.
4.1.dapat menetapkan suatu keputusan yang adil dan bijaksana.
   2.dapat mencari kesepakatan bersama yang lebih baik.
   3.dapat  menghilangkan sikap otoriter,dictator dan sewenang-wenang.
   4.membiasakan mengemukakan pendapat, ide dan gagasan secara tepat.
5.jika musyawarah di abaikan, maka semua masalah tidak akan bisa di selesaikan dengan baik, bahkan dapat menimbulkan permusuhan,perusakan dan perpecahan yang tidak di ridhoi ALLAH.
Bab:8
1.mempercayai dan menyadari bahwa orang-orang beriman dan beramal shaleh itu kedudukanya lebih tinggi daripada malaikat.
2.tugas pokoknya yaitu menyampaikan pesan ALLAH SWT.
3. -manusia di ciptakn dari tanah, malaikat dari cahaya.
    -manusia ada yang patuh ada yang ingkar, malaikat senantiasa patuh
    -manusia berjenis kelamin,malaikat tidak.
    -manusia di karunia nafsu, sedangakan malaikat tidak
4.fungsi iman kepada malaikat dalam kaitannya dengan setiap perbuatan manusia yang selalu di catat dan di awasi akam mendorog manusia dalam perbuatannya agar selalu di siplin dan menjauhkan diri dari maksiat.
5.  artinya segala sesuatu yang di yakini ada,tak terlihat mata,tidak dapat di tangkap panca indera,ia tercipta dari cahaya,dan senantiasa patuh.
 
no
Nama surga
Golongan penghuninya
Ayat surah pembukti
1
Firdaus:
Terbuat dari emas merah
Nabi, rosul, para syuhada, dan orang-orang saleh,lainnya.
Al-mukminmun 1-11

2
Adn:
Terbuat dari intan putih
Bertaqwa, beriman,beramal saleh,sabar,menginfakkan ,hartanya, dan membalas kejahatan dengan kebaikan.
An-nahl;30-31
Thaha 75-76
Father:32-33
Ar1-ra`ad 22-23


3
Na`iim:
Terbuat dari perak putih
Orang yang benar-benar bertaqwa, dan beramal saleh.
Al-qolam:34
Luqman:8
Al-hajj 56
4
Khuldi:
Terbuat dari marjan putih dan kuning
Orang-orang yang taat
Al-furqon 15
5
Ma`wa:
Terbuat dari zabarjud hijau
Bertaqwa,takut kepada kebesaran allah.
n-najm:15
as-sajdah:19
an-naziat:19
6
darusSalaam
Terbuat dariyaqut merah
 yang kuat iman,dan memperhatikan ayat ALLAH,
Al-an`am :27
7
Jalal:muqomul amin
Terbuat dari mutiara putih
Orang yang bertaqwa
Ad-dukhan:51
8
Qarar:darul muqomah
Terbuat dari emas merah
Orang yang  kuat iman, berbuat kebajikan

Nama surga dan golongan di dalamnya
Nama –nama neraka dan golongannya
no
Nama neraka
Golongan penghuninya
Ayat pembukti
1
Hawiyah
Pemakan riba,wanita yang membuka aurat,lelaki yang pakai emas dan sutra.
Al-qari`ah
2
Jahim
Orang-orang musyrik
Asy-syuaraa
As-saffat
3
Saqar
Munafik ,pendusta agama ALLAH.
Al-mudatsir
4
Lazhaa
Serakah, kikir, memasang muka masam pada orang miskin.
Al-ma`arij
5
Huthomah
Pengumpul harta berupa emas,perak, atau platina dan tidak mau mengeluarakn zakat.
Al-humazah
6
Sa`iir
Kafir, pemakan harta anak yatim.
Al-ahzab
An-nisa
Al-fath
Luqman
7
Wail
Para pedagang dan pengusaha yang licik.
Al-tafif
At-tuur


1 komentar: